Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Zatrudnienie cudzoziemców

 ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii,  Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

 

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi ,Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.


Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:

 • składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie
 • rejestruje pouczenie dla pracodawcy,
 • umowa zawarta z cudzoziemcem musi być zgodna z zarejestrowanym oświadczeniem.

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS lub zaświadczenie z  Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.

Rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy jest bezpłatna.
Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona powielania, przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane. Prosimy aby oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia oraz pouczenie znajdowały się na jednym arkuszy formatu A4.


Oświadczenie jest aktualne i ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy. Oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy. Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.


Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu, o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce.


W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez osobę rejestrującą oświadczenie wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć urząd pracy może powiadomić organy konsularne i kontrolne - Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję.


Należy pamiętać także , że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:

 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego, odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.

W przypadku rezygnacji z zamiaru wykonywania pracy, podmiot rejestrujący oświadczenie powinien w jak najszybszym czasie zgłosić ten fakt do Powiatowego Urzędu Pracy.


Rejestracja oświadczeń odbywa sie od poniedziałku do piatku w godzinach od 08:00 - 14:00 w pokoju nr 12.Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Zawiadomienie 2016-03-24 15.04kB POBIERZ
Wniosek 2016-03-24 15.92kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/zatrudnienie-cudzoziemcow/124

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl