Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Staż

Staż

________________________________________

 

 

 

STAŻ oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności

praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy,

bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

  

Kto może zostać skierowany na staż?

 

Na staż trwający od 3 do 12 m-cy

 

 • osoba bezrobotna do 30 roku życia

 

 

 

  Na staż trwający od 3 do 6 m-cy:

 

 • osoba bezrobotna powyżej 30 roku życia

 

 

 

Przez okres odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium.
Stypendium
wypłaca urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

 

 

 

 W czasie stażu nie nawiązuje się stosunku pracy tzn., że osoba odbywająca staż nadal posiada status osoby bezrobotnej; przysługują jej prawa i obowiązki z tym związane. Ponadto osoba bezrobotna odbywająca staż nie może uzyskiwać dochodu (oprócz wypłacanego przez PUP stypendium za staż).

 

 

 

 Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą oraz na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy

 

 

 

  Dodatkowe informacje dotyczące stażu:

 

 • Staż realizowany jest wg określonego programu. Powiatowy Urząd Pracy ma obowiązek zapoznać osobę bezrobotną z programem, który zawiera informacje dot. praktycznego wykonywania czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie.

 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

 • Po zakończeniu odbywania stażu, Powiatowy Urząd Pracy wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu.

 • W trakcie trwania stażu przysługują osobie bezrobotnej odbywającej staż 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 • Staż można przerwać pod warunkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  W przypadku przerwania stażu z tyt. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej należy w ciągu 7 dni poinformować o tym urząd pracy i dokonać formalności związanych z wyrejestrowaniem się.

  W przypadku przerwania stażu z innego powodu niż podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, osoba bezrobotna zwraca koszty stażu tj. koszty badań lekarskich oraz dojazdów do miejsca odbywania stażu i powrotu lub zakwaterowania.

  

Nieuzasadnione przerwanie stażu to między innymi: wyjazd za granicę czy podjęcie nauki w systemie dziennym.

  

Obowiązki bezrobotnego odbywającego staż:

 

 • sumienne i staranne wykonywanie czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i upoważnionych przez niego osób, jeżeli nie są sprzeczne z prawem,

 • przestrzeganie ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy,

 

 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 

 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Sprawozdanie po zakończeniu stażu należy dostarczyć wraz z opinią pracodawcy do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn.zm.);

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

 

  Druk wniosku na staż do pobrania tutaj

 _____________________________________________

Szczegółowych informacji na temat stażu  udziela
pani Katarzyna Jachymska
w PUP w pokoju nr 16,
lub pod numerem telefonu
34 3505 988


Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Wniosek o zorganizowanie stażu 06.07.17 2017-07-07 115.79kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/sta%C5%BC/117

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl