Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY

 

___________________________________________

 

 

 


Definicja
Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych oraz
poszukujących pracy opiekunów wymienionych w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza zwrot kosztów poniesionych na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby skierowanej na to stanowisko przez PUP.

Kogo urząd może skierować do zatrudnienia na utworzonym lub doposażonym stanowisku pracy?
1. Każdą osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla której ustalono II profil pomocy.

 

2. Poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

 

 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla pracodawcy
Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Co musi zrobić zainteresowany, by otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

 

 

 

  • Złożyć w PUP wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  • Utworzyć lub doposażyć stanowisko pracy, tj. po podpisaniu umowy o refundację dokonać uzgodnionych z urzędem zakupów i przedłożyć faktury w PUP.

    O zawarcie umowy ubiegać mogą się:

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zwany dalej „podmiotem”;

  • osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwane dalej „producentem rolnym”;

  • niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949), zatrudniający w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwane dalej odpowiednio „przedszkolem” lub „szkołą”.

 


         
Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła składa oświadczenie o:

 

1)niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

2)prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

3)niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

4)niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;

5)nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;

6)niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933).

 

 

 Producent rolny wraz z wnioskiem składa:

 

1) oświadczenia, o których mowa w pkt 3-6;

 

2)informację o niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;

3)oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

4)dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1065, z późn. zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380).

 

 

 

Refundacja dokonywana podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.


Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.


Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

 

 

 UWAGA! W przypadku zawarcia umowy przed dokonaniem refundacji i skierowaniem osoby do Podmiotu Urząd stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

________________________ 

Szczegółowych informacji na temat refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  udziela Pani Anna Majchrzak, tel.
34/35 05 987, PUP Olesno pokój nr 16

 

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl