Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Pośrednictwo pracy

  POŚREDNICTWO  PRACY
dla pracodawców


 

 Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy polega na udzielaniu wszelkiej niezbędnej pomocy Pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Pośrednictwo pracy dla Pracodawców wykonywane jest nieodpłatnie.

 

Usługi:
Pośrednictwo pracy jest realizowane zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności usług. Pracodawcy poszukujący pracowników, współpracując z Urzędem Pracy, mogą zaspokoić obecne oraz przyszłe potrzeby kadrowe wykorzystując bogatą bazę danych o kandydatach do pracy. Pośrednik pracy dobierze kandydatów do pracy zgodnie z przedstawionym opisem stanowisk pracy i zgłoszoną ofertą pracy. 

 

 Zapraszamy pracodawców do korzystania z usług pośrednictwa pracy:

 

 •  dysponujemy bazą osób poszukujących pracy, zawierającą dane o ich wykształceniu, predyspozycjach
  i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,

 •  udzielamy pomocy w doborze kandydatów,

 •  skierujemy do Państwa Firmy najlepszych kandydatów znajdujących się w naszej ewidencji,

 •  zorganizujemy giełdę pracy dostosowaną do Państwa potrzeb lub powiadomimy o możliwościach udziału
  w targach pracy,

 •  zamieścimy Państwa ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych.

   

 PRACODAWCO ZGŁOŚ DO NAS OFERTĘ PRACY!

 

 •  Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

   
 •  Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.

 

Formy pośrednictwa pracy:


Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie: 

 •  indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy 

 •  targów pracy, które są zbiorową prezentacja ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy

 •  giełd pracy,ktore umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy

Oferty pracy można zglaszać:

 

 • osobiście w siedzibie Urzędu;

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: opol@praca.gov.pl  (oryginał oferty należy przesłać pocztą);

 • pocztą tradycyjną;

 • faksem (oryginał oferty należy przesłać pocztą).

 • wypełniając formularz na naszej stronie internetowej dodaj-oferte

 

 Druk krajowej ofert pracy do pobrania

 

 Informujemy, iż Państwa oferta pracy jest aktualna w naszej bazie przez okres 30 dni. W przypadku jej wcześniejszej dezaktualizacji prosimy o kontakt telefoniczny.

 

 Powiatowy Urząd Pracy może przyjąć ofertę pracy do realizacji jeżeli:

 

 • zgłoszenie zawiera wymagane dane (wymienione w formularzu)

 • pracodawca nie zgłosił oferty do innego powiatowego urzędu pracy

 • pracodawca nie zawarł w zgłoszeniu wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu

 • pracodawca w okresie do 365 dni przed zgłoszeniem oferty nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie


 

PODSTAWA PRAWNA:
(art. 36 ust.5a i 5e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 645  z późn. zm.)Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż realizacja oferty pracy może odbywać się w formie otwartej lub w formie zamkniętej.Forma otwartaoferta zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy.
Realizacja oferty pracy w tej formie polega na informowaniu o niej osób zainteresowanych, upowszechnieniu jej w miejscu ogólnie dostępnym w PUP, tj. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby zainteresowane daną ofertą pracy kontaktują się bezpośrednio z pracodawcą, w sposób ustalony przez pracodawcę.
Taka forma realizacji pozwala pracodawcy na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego grona osób poszukujących pracy, przez co w sprawie pracy może kontaktować się każda osoba, która zainteresuje się daną ofertą i uzna, że spełnia określone w niej wymagania.


Forma zamknięta oferta nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy.
Poza upowszechnieniem oferty na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej PUP, bez podawania przez Urząd danych umożliwiających identyfikację pracodawcy, Urząd uczestniczy w procesie rekrutacji poprzez dobór kandydatów do pracy.
Następuje sprawdzenie /przez pośrednika pracy/ rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wytypowanie odpowiednich kandydatów do pracy, spośród osób figurujących w ewidencji Urzędu, spełniających wymagania pracodawcy.
Wytypowani kandydaci do pracy zgłaszają się do pracodawcy ze skierowaniem do pracy, wydanym przez Urząd. Pracodawca, po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, zobowiązany jest uzupełnić skierowanie o informacje dotyczące wyniku rozmowy z osobą skierowaną (zadecydowanie o przyjęciu kierowanego do pracy, bądź nie).

Przy wyborze realizacji oferty, zarówno w sposób otwarty, jak również w sposób zamknięty, pracodawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym i podać wszystkie wymagane dane.

 

__________________________________________________

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonu:
34 350 59 82; 34 350 59 83; 34 350 59 84; 34 350 59 85; 34 350 59 86
lub zapraszamy bezpośrednio do nas, pok. nr 10

e-mail: opol@praca.gov.pl

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/posrednictwo-pracy/114

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl