Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Szanowni Państwo,

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie otrzymał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 201 000,- zł. przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

 

W związku z tym w okresie od  13 - 27 lutego 2017 r. odbędzie się nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

O środki KFS mogą ubiegać się Pracodawcy, którzy zamierzają przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na:  

 

 

 

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

 

W 2017 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane są pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów :

 

 

 

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie   zawodach deficytowych.

 

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

 

 

PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW URZĄD UWZGLĘDNIA:

 

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.

 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.

 5. W przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi ona pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym środków KFS.

 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy.

 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku urząd uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

 

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA

 

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300%  przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pracodawca pokryje 20% kosztów;

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

 

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 


 

UWAGA: Z uwagi na nowe zasady rozpatrywania wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS, informujemy, iż wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się nie wcześniej niż 15.04.2017 r., tak aby urząd zdążył zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie rozpatruje wnioski kompletne, wraz z załącznikami. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.

 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

 

 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub

 • niedołączenia załączników wymaganych do wniosku.

 

 

 

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO REGULUJĄ PRZEPISY:

 

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 645 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639 z późn. zm.).

 

W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie ma:

 

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013) lub

 

- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013) lub

 

- rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28.06.2014).

 

 

 

 

 

Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (pok. 9) oraz na stronie internetowej www.pupolesno.pl

 

Wnioski można składać tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym terminie, w formie tradycyjnej tj. papierowej, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30.

 

 

 

W celu doprecyzowania informacji poniżej przedstawiamy Państwu sektory wsparcia kształcenia ustawicznego oraz wykaz zawodów deficytowych na terenie woj. opolskiego oraz powiatu oleskiego:

 

 

 

SEKTORY WSPARCIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA ROK 2017:

 

 

 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

 

10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 

10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

 

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

 

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

 

10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

 

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

 

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

 

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

 

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

 

11.0 Produkcja napojów

 

12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

 

13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

 

13.2 Produkcja tkanin

 

13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych

 

13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

 

14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

 

14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich

 

14.3 Produkcja odzieży dzianej

 

15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb

 

ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

 

15.2 Produkcja obuwia

 

16.1 Produkcja wyrobów tartacznych

 

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

 

17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

 

18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

 

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

 

19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku

 

syntetycznego w formach podstawowych

 

20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

 

20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

 

20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 

20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

 

20.6 Produkcja włókien chemicznych

 

21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

 

21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

22.1 Produkcja wyrobów z gumy

 

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

 

23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

 

23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

 

23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

 

23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

 

23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

 

23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

 

23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

 

23.9 Produkcja wyrobów ciernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej

 

niesklasyfikowana

 

24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 

24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

 

24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

 

24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

 

24.5 Odlewnictwo metali

 

25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

 

25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 

25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

25.4 Produkcja broni i amunicji

 

25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

 

25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

 

25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

 

25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

 

26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

 

26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 

26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 

26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 

26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i

 

zegarów

 

26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

 

26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

 

26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

 

27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii

 

elektrycznej

 

27.2 Produkcja baterii i akumulatorów

 

27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

 

27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 

27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 

27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

 

28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

 

28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

 

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

 

28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

 

28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

 

29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

 

29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

 

30.1 Produkcja statków i łodzi

 

30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

 

30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

 

30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

 

30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

31.0 Produkcja mebli

 

32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

 

32.2 Produkcja instrumentów muzycznych

 

32.3 Produkcja sprzętu sportowego

 

32.4 Produkcja gier i zabawek

 

32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 

32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

 

33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 

 

 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 

49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

 

49.2 Transport kolejowy towarów

 

49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

 

49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 

49.5 Transport rurociągowy

 

50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

 

50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów

 

50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

 

50.4 Transport wodny śródlądowy towarów

 

51.1 Transport lotniczy pasażerski

 

51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

 

52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

 

52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

 

53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

 

53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

 

 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

 

86.1 Działalność szpitali

 

86.2 Praktyka lekarska

 

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

 

87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

 

87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

 

88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

 

 

ZAWODY DEFICYTOWE [NA 2017 R.] W POWIECIE OLESKIM : (według tzw. Barometru Zawodów)

 

 

 

 • blacharze i lakiernicy samochodowi

 • cieśle i stolarze budowlani

 • dekarze i blacharze budowlani

 • kierowcy autobusów

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

 • kierownicy budowy

 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży

 • kucharze

 • malarze budowlani

 • monterzy instalacji budowlanych

 • murarze i tynkarze

 • operatorzy obrabiarek skrawających

 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

 • piekarze

 • pielęgniarki i położne

 • pracownicy przetwórstwa metali

 • pracownicy socjalni

 • projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

 • przedstawiciele handlowi

 • robotnicy budowlani

 • robotnicy obróbki drewna i stolarze

 • specjaliści ds. finansowych

 • tapicerzy

 • technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie

 


ZAWODY DEFICYTOWE [NA 2017 R.] W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM : (według tzw. Barometru Zawodów)

 

 

 

cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, graficy komputerowi, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele języków obcych i lektorzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy socjalni, przedstawiciele handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. finansowych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy.

 


 

 

ZAWODY DEFICYTOWE według Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w powiecie oleskim w 2015 r. (publikacja w roku 2016)

 

 

 

3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

 

343901 Animator kultury

 

343902 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

 

343903 Garderobiana

 

343904 Inspicjent

 

343905 Kaskader filmowy

 

343906 Kaskader filmowy – koordynator

 

343907 Kierownik planu filmowego

 

343908 Menedżer klubu muzycznego

 

343909 Oświetlacz filmowy

 

343910 Pirotechnik

 

343912 Realizator światła

 

343913 Rekwizytor

 

343914 Sekretarz planu filmowego

 

343915 Sufler

 

343917 Tatuażysta

 

343990 Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

 

 

 

3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

 

313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych

 

313902 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

 

313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych

 

313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

 

313990 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

 

 

 

8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

 

821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych

 

821902 Monter mebli

 

821904 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów

 

821905 Monter wyrobów z drewna

 

821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych

 

821907 Składacz sprzętu spadochronowego

 

821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego/291

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl