Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Szanowni Państwo,

 

         Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Termin naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ustala się od 27.09. 2017 r. do 10.10. 2017 r.

 

W 2017 roku na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 49 024,00 zł.

 

 

Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy może złożyć wyłącznie pracodawca.  Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.


Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

O środki KFS mogą ubiegać się Pracodawcy, którzy zamierzają przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na:  

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie   zawodach deficytowych.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury).

 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 1574 z późn.zm.).

 

Przy rozpatrywaniu wniosków urząd uwzględnia:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.

 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.

 5. W przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi ona pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym środków KFS.

 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust.2 k i 2 m ustawy.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku urząd uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

 

Wysokość dofinansowania


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, niewięcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pracodawca pokryje 20% kosztów;

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 


UWAGA: Z uwagi na nowe zasady rozpatrywania wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków KFS, informujemy, iż wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne rozpoczynające się nie wcześniej niż 01.11.2017 r., tak aby urząd zdążył zawrzeć wszystkie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, przed rozpoczęciem wnioskowanego kształcenia.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie rozpatruje wnioski kompletne, wraz z załącznikami. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, urząd wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.


Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub

 • niedołączenia załączników wymaganych do wniosku.

 

Działania finansowane z krajowego funduszu szkoleniowego regulują przepisy:


- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 1065 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639 z późn. zm.).


W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie ma:


- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013) lub

- rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013) lub

- rozporządzenie Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z 28.06.2014).

 

 

Druk Wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny w siedzibie Urzędu (pok. 9) oraz na stronie internetowej www.pupolesno.pl


Wnioski można składać tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym terminie, w formie tradycyjnej tj. papierowej, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, pok. nr 9, lub w sekretariacie w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 – 15.30.

 

 

W celu doprecyzowania informacji poniżej przedstawiamy Państwu sektory wsparcia kształcenia ustawicznego oraz wykaz zawodów deficytowych na terenie woj. opolskiego oraz powiatu oleskiego:

 

 

SEKTORY WSPARCIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA ROK 2017:

 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE


10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11.0 Produkcja napojów

12.0 Produkcja wyrobów tytoniowych

13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

13.2 Produkcja tkanin

13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.9 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.2 Produkcja wyrobów futrzarskich

14.3 Produkcja odzieży dzianej

15.1 Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb

ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.2 Produkcja obuwia

16.1 Produkcja wyrobów tartacznych

16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19.1 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.2 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku

syntetycznego w formach podstawowych

20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.5 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.6 Produkcja włókien chemicznych

21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.2 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22.1 Produkcja wyrobów z gumy

22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.2 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.3 Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.4 Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.7 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.9 Produkcja wyrobów ciernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej

niesklasyfikowana

24.1 Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.2 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.4 Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.5 Odlewnictwo metali

25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.3 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.4 Produkcja broni i amunicji

25.5 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.5 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

26.6 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.7 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.8 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii

elektrycznej

27.2 Produkcja baterii i akumulatorów

27.3 Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.4 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

27.9 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.4 Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.3 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30.1 Produkcja statków i łodzi

30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.0 Produkcja mebli

32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32.2 Produkcja instrumentów muzycznych

32.3 Produkcja sprzętu sportowego

32.4 Produkcja gier i zabawek

32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.9 Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 

 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA


49.1 Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.2 Transport kolejowy towarów

49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski

49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.5 Transport rurociągowy

50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.2 Transport morski i przybrzeżny towarów

50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.4 Transport wodny śródlądowy towarów

51.1 Transport lotniczy pasażerski

51.2 Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny

52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport

53.1 Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska

 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA


86.1 Działalność szpitali

86.2 Praktyka lekarska

86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

87.1 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.2 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.3 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.9 Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania


ZAWODY DEFICYTOWE [NA 2017 R.] W POWIECIE OLESKIM : (według tzw. Barometru Zawodów)

 

 • blacharze i lakiernicy samochodowi

 • cieśle i stolarze budowlani

 • dekarze i blacharze budowlani

 • kierowcy autobusów

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

 • kierownicy budowy

 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży

 • kucharze

 • malarze budowlani

 • monterzy instalacji budowlanych

 • murarze i tynkarze

 • operatorzy obrabiarek skrawających

 • opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

 • piekarze

 • pielęgniarki i położne

 • pracownicy przetwórstwa metali

 • pracownicy socjalni

 • projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

 • przedstawiciele handlowi

 • robotnicy budowlani

 • robotnicy obróbki drewna i stolarze

 • specjaliści ds. finansowych

 • tapicerzy

 • technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie


ZAWODY DEFICYTOWE [NA 2017 R.] W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM : (według tzw. Barometru Zawodów)

 

cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, graficy komputerowi, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele języków obcych i lektorzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy socjalni, przedstawiciele handlowi, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. finansowych, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy.

 

ZAWODY DEFICYTOWE według Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w powiecie oleskim w 2016 r.

 

ZAWODY - Maksymalny deficyt

 

3118 Kreślarze

311801 Rysownik geodezyjny

311802 Rysownik kartograficzny

311803 Operator CAD

311890 Pozostali kreślarze

 

2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

228101 Farmaceuta

 

7125 Szklarze

712501 Monter / składacz okien

712502 Szklarz

712503 Szklarz budowlany

712504 Szklarz pojazdów

712505 Witrażownik

712506 Monter szkła budowlanego

712590 Pozostali szklarze

 

1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132401 Kierownik działu logistyki

132402 Kierownik działu transportu

132403 Kierownik działu zakupów

132404 Kierownik magazynu

132405 Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego

132406 Kierownik przedsiębiorstwa transportowego

132407 Zawiadowca stacji

132408 Kierownik punktu skupu

132490 Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

 

3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

343301 Bibliotekarz*

343302 Pracownik galerii / muzeum

343303 Technik informacji naukowej

343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych

343390 Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

 

1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122101 Kierownik do spraw marketingu

122102 Kierownik do spraw sprzedaży

122103 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży

122104 Kierownik do spraw marketingu internetowego

122105 Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)

122106 Regionalny kierownik sprzedaży

122190 Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

 

6122 Hodowcy drobiu

612201 Hodowca drobiu

612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu

612203 Pracownik wylęgarni drobiu

612290 Pozostali hodowcy drobiu

 

8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych

817102 Operator linii do belowania makulatury

817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę

817104 Operator maszyny papierniczej

817105 Operator maszyny tekturniczej

817106 Operator pergaminiarki

817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste

817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych

817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej

817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych

817111 Operator urządzeń do ścierania drewna

817112 Operator urządzeń rębalni drewna

817113 Operator urządzeń rozwłókniających

817114 Operator urządzeń warzelni

817190 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

 

Zawody Deficytowe

 

4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

431201 Pracownik do spraw statystyki

431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń

431203 Pracownik w biurze maklerskim

431290 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

 

1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142001 Kierownik działu w handlu detalicznym

142002 Kierownik działu w handlu hurtowym

142003 Kierownik hurtowni

142004 Kierownik sklepu / supermarketu

142005 Kierownik apteki

142090 Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

 

3352 Urzędnicy do spraw podatków

335201 Kontroler rozliczeń podatkowych

335202 Rewident kontroli skarbowej

335203 Urzędnik podatkowy

335290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

 

3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

325901 Felczer

325902 Higienistka szkolna

325903 Instruktor terapii uzależnień

325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

325905 Opiekunka dziecięca

325906 Ortoptystka

325907 Terapeuta zajęciowy

325990 Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

 

8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

833101 Kierowca autobusu

833102 Kierowca trolejbusu

833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)

833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

 

2144 Inżynierowie mechanicy

214401 Inżynier mechanik - cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

214402 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali

214403 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne

214404 Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia przemysłowe

214405 Inżynier mechanik - mechanika precyzyjna

214406 Inżynier mechanik - środki transportu

214407 Inżynier mechanik - technologia mechaniczna

214408 Inżynier mechanik lotniczy

214409 Inżynier mechanizacji rolnictwa

214410 Inżynier spawalnik

214411 Konstruktor form wtryskowych

214412 Inżynier budownictwa okrętowego

214490 Pozostali inżynierowie mechanicy

 

7534 Tapicerzy i pokrewni

753401 Bieliźniarz-kołdrzarz

753402 Tapicer

753403 Tapicer meblowy

753490 Pozostali tapicerzy i pokrewni

 

2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

225101 Lekarz weterynarii

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego/291

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl