Bezrobotny Poszukujący pracy Niepełnosprawni Pracodawca Oferty pracy Porady Urząd pracy Aktualności Statystyki

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia

za zatrudnienie bezrobotnego,

który ukończył 50 rok życia  ___________________________________________________


W celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia urząd może przyznać dofinansowanie do ich wynagrodzenia. Będzie ono przysługiwało w kwocie określonej w umowie podpisanej ze starostą, nie wyższej jednak niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Pracodawca może otrzymywać takie dofinansowanie przez okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat;

  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej po upływie czasu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

 

 

Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do zwrotu:  • wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania od starosty, w przypadku niedotrzymania warunków, tj. utraty zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania oraz nieutrzymania zatrudnienia po upływie czasu przysługiwania dofinansowania;

  • 50 % łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu zobowiązania do dalszego zatrudnienia po upływie okresu dofinansowania.W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy (zobowiązania do dalszego zatrudnienia), urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wnioski  można  składać
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie
w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) oraz za pośrednictwem poczty.

Informacje dla pracodawców dotyczących dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia udziela
Pani Małgorzata Cieśla
w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu 34 3505 976.Podstawa prawna: art. 60d ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z  2017r. poz. 1065)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupolesno.pl/strona/dofinansowanie-wynagrodzenia-za-zatrudnienie-bezrobotnego-ktory-ukonczyl-50-rok-%C5%BCycia/263

E-usługi

Dodaj ofertę pracy Kreator CV E-Pytanie Dokumenty do pobrania EPUAP Internetowa rejestracja
Projekt i wykonanie: Hulio.pl